zdch.grkatpo.sk - Záchrana drevených chrámov na medzinárodnej drevenej ceste
http://www.zdch.grkatpo.sk/?snietnica
Mapa stránokÚvod > Miesta realizácie > Śnietnica
  Slovenčina   Polski

Śnietnica

Gréckokatolícky Chrám sv. Demetra zo Solúna v Śnietnici

ŚnietnicaV obci Śnietnica musel byť chrám už oddávna. Určite existoval od vzniku dediny. Terajší chrám bol postavený v 1775 roku a v 19. storočí bol úplne prestavaný. Od roku 1947 po vysídlení gréckokatolíkov v Akcii Visla chrám slúžil osídleným Poliakom ako rímskokatolícky kostol. Od roku 1994 gréckokatolíci začali slúžiť v chráme sväté liturgie a v roku 1997 im bol chrám vrátený.

Chrám má zrubovú konštrukcii, teda je postavený z primerane opracovaných kmeňov stromov uložených vodorovne jeden na druhom a pevne spojených v rohoch špecifickými vrubmi (zárezmi). Veža s izbicou v hornej časti má stĺpovo-rámovú konštrukciu vytvorenú zo štyroch stĺpov jemne naklonených do stredu a umocnených vodorovnými a šikmými trámami.

Chrám bol pôvodne trojdielny. Skladal sa z troch častí: svätyne, lode a babinca (nartexu), schovaného medzi naklonenými stenami veže. V 19. storočí bol chrám zväčšený. Vďaka tomu sa chrám stal dvojdielnym: veža bola presunutá na západ a babinec sa rozšíril do šírky lode. V čase prestavby chrámu bola zmenená aj stanová konštrukcia strechy na modernejšiu – hrebeňovú. K svätyni od severu prilieha sakristia.

Strechy chrámu a vrchol veže sú zakončené makovicami a pseudolaternami. Na vrchole kupolovitého zakončenia sú kované kríže. Steny svätyne sú pokryté vodorovným debnením z dosiek.

Svätyňu oddeľuje od lode kompletný barokový ikonostas z 18. storočia. Centrum tvoria cárske dvere s ikonami evanjelistov a ikonou Zvestovania Bohorodičke. Po oboch stranách cárskych dverí sa nachádzajú diakonské dvere s obrazmi starozákonných kňazov – Árona na pravej strane a Melchizedecha na ľavej strane.

Najnižší rad ikonostasu je takzvaný základný. Po pravej strane sa nachádza ikona, ktorá predstavuje patróna chrámu. Napravo od cárskych dverí sa nachádza ikona Krista Pantokrátora (Vševládcu), naľavo ikona Bohorodičky typu Hodigitria (Ukazujúca cestu – Krista). Posledná ikona v tomto rade je ikona sv. Mikuláša – patróna, ktorého si zvláštnym spôsobom uctieva východné kresťanstvo. Nad týmto radom ikon je rad najväčších sviatkov.

Ďalší rad ikon je rad Deésis. Nachádzajú sa v ňom ikony dvanástich apoštolov a evanjelistov, ktorí sa prihovárajú za hriešnikov u Krista Vševládcu sediaceho na tróne obklopeného Bohorodičkou, Jánom Krstiteľom a anjelmi. Nad týmito ikonami sú medailóny s ikonami prorokov, patriarchov a kráľov Starého zákona. Ikonostas je zakončený ikonou ukrižovaného Krista.

Vo svätyni je umiestnený barokový oltár s rezbami svätých apoštolov Petra a Pavla. Na stene za oltárom môžeme vidieť obraz Oplakávania Krista.

V lodi sa nachádzajú zaujímavé neskorobarokové bočné oltáre z konca 19. storočia. Predstavujú Ukrižovanie Krista a pod krížom stojacich Máriu a Jána evanjelistu, ako aj ikonu Uvedenia Presvätej Bohorodičky do chrámu.

V predsieni chrámu vidíme barokové obrazy z konca 18. storočia – sv. Bazila Veľkého, sv. Gregora, sv. Jána Zlatoústeho, sv. Kataríny a sv. Joachima a Anny s mladou Máriou.

V chráme je uložená pláštenica (obraz Krista uloženého do hrobu, ktorý sa používa v liturgii paschálneho trojdnia) maľovaná na koži.

Interiér chrámu je pokrytý polychrómiou z roku 1936. Na kupole nad svätyňou si môžeme všimnúť obrazy štyroch evanjelistoch s ich atribútmi a na kupole nad najstaršou časťou lode obraz Oka Božej prozreteľnosti.

Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou z Európskeho fondu regionálneho rozvoja
v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Poľská republika - Slovenská republika 2007 - 2013.
Copyright © 2010-2011 Gréckokatolícke arcibiskupstvo Prešov